Nowe prawo budowlane warunki zniesieniaNowe prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części mając na uwadze na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych powiązanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna i kartografii. Powstały zarówno regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo miejscowych geoportalach, inne wyłącznie zmniejszenie zakresu informacyjnego egib w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze uprzedni to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części ze względu na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, względem czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zmiany.

Najnowsze artykuły:

Top