Pojęcie dokumentacji pracowniczej: jestPojęcie dokumentacji pracowniczej: jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, oznacza to Sankcje za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, czyli jakiego wykroczenia można się dopuścić, kto ponosi odpowiedzialność i jakie są kary? umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również jakim sposobem prawidłowo wykreślić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i normy wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na śmiałych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów również elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top